RADA RODZICÓW


Rada Rodziców to miejsce gdzie spotykają się ludzie z pasją, kreatywnością, zaangażowaniem a przede wszystkim chęcią poświęcenia dla drugiego człowieka. Takimi cechami charakteryzują się wszyscy członkowie naszej Rady!!

To połowa sukcesu, a druga - to Państwa zaangażowanie oraz hojność, dzięki której możemy wcielać w życie te wszystkie wspaniałe pomysły.

Możemy RAZEM wspomóc Szkołę w jej działaniach, które przecież skierowane są do wszystkich NASZYCH DZIECI!

Wpłat można dokonywać u skarbnika Rady Oddziałowej Klasy
lub
na konto Rady Rodziców nr konta: 16 1240 3666 1111 0000 4344 8500

Skład Rady Rodziców - rok szkolny 2022/23

Przewodnicząca - Małgorzata KASPRZAK

Wiceprzewodnicząca - Małgorzata BABIJ 

Sekretarz -  Ewa CICHOŃ

Skarbnik - Ilona WIELOCHA

Komisja Rewizyjna - Daria ŻÓRAWSKA, Justyna DRUŻBA, Krzysztof JEŻYK
 

Członkowie: Ewa WROŃSKA, Mariusz CIECHANOWICZ, Marta GRYSZON, Joanna JAKUBICZ, Piotr KWIATEK, Barbara BAMBERSKA, Karol KROPIWIEC, Dorota LEŚNIEWSKA

Wydatkowanie środków

Wydatkowanie środków pochodzących z dobrowolnych składek rodziców, darowizn i innych wpływów odbywa się na następujące cele:

- pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci zapomogi pieniężnej na zakup przyborów szkolnych, czasami odzieży, dożywiania, paczek świątecznych,

- dofinansowania różnych konkursów, imprez organizowanych przez szkołę,
na zakup nagród rzeczowych, książek w związku z organizowanymi konkursami przez szkołę (klasę), zakup nagród książkowych i rzeczowych dla wyróżniających się uczniów w nauce i zachowaniu,

- dofinansowanie wycieczek szkolnych w miarę posiadanych środków,
zakup książek, środków dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego przeznaczonych na potrzeby szkoły,

- wspieranie w działaniach szkolnego Samorządu Uczniowskiego i wolontariatu,

- inne cele służące wspieraniu szkoły w różnych obszarach jej statutowej działalności.

Ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2022/23

Szkoła samodzielnie nie ubezpiecza uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

WAŻNE:

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów placówki (w tym rady rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia NNW na rzecz uczniów. Rada rodziców nie jest podmiotem posiadającym osobowość prawną, zatem też nie może być stroną umowy. Jednocześnie przepisy ww. ustawy nie wykluczają kompetencji rady rodziców do wnioskowania do organu prowadzącego szkołę, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia. Podsumowując, to rodzice indywidualnie i dobrowolnie rozstrzygają, czy chcą ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania z wyborem ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

Ubezpieczenie NNW dla dziecka jest dla Rodziców finansowym wsparciem w trudnych sytuacjach. Taka polisa ma zabezpieczyć zdrowie i życie naszych pociech podczas codziennej aktywności w szkole i poza szkołą. Pamiętajmy, aby przed zakupem polisy dokładnie sprawdzić jej zakres.

Oferty, które przekazano do placówki:
bezpieczny.pl

Jako placówka otrzymaliśmy specjalny link do e-ulotki, umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia szkolnego z 10% zniżką.

https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/05436

Na portalu bezpieczny.pl Rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia i składkę. Co ważne, w ramach jednej polisy może ubezpieczyć również swoje pozostałe dzieci.

Po wypełnieniu wniosku o zawarcie ubezpieczenia, polisa zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Rodzica.

W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń na portalu bezpieczny.pl prosimy o kontakt
Dariusz Dzieszuk,   tel. 601557500,   email:  ddzieszuk@bezpieczny.pl


TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI na rok szkolny 2022/23

7 września 2022 r. /środa - zebrania z rodzicami klas I-III, VI-VIII

a/ zebrania wyborcze do Rad Klasowych,

b/ zapoznanie Rodziców z treścią podstawy programowej, Szkolnym System Oceniania, PSO, zasadach funkcjonowanie Librus Synergia oraz propozycją zajęć dodatkowych,

c/ inne ważne informacje wynikające z bieżącej pracy szkoły.

9 listopada 2022 r.  /środa - zebrania z rodzicami klas I - VIII

a/ bieżąca praca wychowawczo-opiekuńcza, osiągnięcia edukacyjne i zachowanie uczniów.

4 stycznia 2023 r. /środa - zebrania z rodzicami klas I - VIII,

a/ informacja o wynikach edukacyjnych i o zachowaniu ucz. przed klasyfikacją śródroczną

b/ przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannego zachowania

8 lutego 2023 r. /środa - WYWIADÓWKI klas I - VIII /podsumowanie pracy
I śródrocza

29 marca 2023 r. /środa - zebrania z rodzicami klas I - VIII

a/ bieżąca praca wychowawczo-opiekuńcza, osiągnięcia edukacyjne i zachowanie uczniów

17 maja 2023 r. /środa - zebrania z rodzicami klas I - VIII

a/ informacja o wynikach edukacyjnych i o zachowaniu ucz. przed klasyfikacją roczną;

a/ poinformowanie Rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannego zachowania.


G Suite czyli Google dla Szkół i Uczelni

Informacje dla rodziców i opiekunów na temat G Suite dla Szkół i Uczelni

Zgoda na utworzenie i obsługę przez SP5 konta G Suite dla Szkół i Uczelni dla swojego dziecka

Skip to content